Regulamin uczestnictwa w zajęciach
Taneczno- Muzycznych ,,Skakanka”

Postanowienia ogólne:

 1. Zajęcia prowadzone w sali wynajmowanej przez Szkołę Tańca Dance Class lub przedszkolu i nie kolidują z realizacją podstawy programowej prowadzoną przez przedszkole.
 2. Zajęcia prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje  uprawnienia  instruktora  tańca,  wykształcenie pedagogiczne oraz osoby upoważnione.
 3. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 14 osobowych lub w przypadku większej ilości dzieci pod dodatkowym nadzorem np. dodatkowego instruktora lub wychowawcy.
 4. Zajęcia  odbywają  się  w  miejscach  uzgodnionych  z  Dyrekcją placówki lub przedszkola (znajdujących się na terenie placówki lub przedszkola): Sala taneczna, sala multimedialna, Sala gimnastyczna, sala zabaw, plac zabaw, sala poszczególnej grupy.
 5. Zajęcia odbywają się według programu opartego o założenia wynikające z autorskiego programu zajęć Taneczno- Muzycznych ,,Skakanka’’.
 6. Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu (z możliwością większej lub mniejszej  ilości  zajęć  w  przypadku  ich  przełożenia/odrabiania w innym miesiącu).
 7. O odrabianiu zajęć rodzice informowani przez Szkołę Tańca Dance Class lub wychowawcę grupy poprzez: kontakt telefoniczny i/lub informację wywieszoną na tablicach informacyjnych i/lub informacji zamieszczoną w mediach społecznościowych Szkoły Tańca Dance Class.

Zapisy:

 1. Zapisy  dziecka  na  zajęcia  odbywają  się  poprzez  uzyskanie i wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka przez opiekuna prawnego.
 2. Karte Zgłoszenia Dziecka należy wypełnić online przez stronę www.dance-class.pl  w  zakładce  Zajęcia  Taneczno-  Muzyczne ,,Skakanka’’ lub w wersji papierowej u instruktora lub wychowawcy grupy.
 3. Jednorazowe zajęcia „próbne/pokazowe” są zajęciami bezpłatnymi.
 4. Zapisać można się w dowolnym terminie.
 5. Rezygnacja z zajęć odbywać się może jedynie poprzez pisemne oświadczenie  rodzica  i  przekazanie  go  do  instruktora prowadzącego, wychowawcy grupy lub dostarczenie drogą mailową na adres daanceclass@gmail.com.
 6. W przypadku rezygnacji a późniejszej chęci ponownego zapisania dziecka na zajęcia kwestia rozstrzygana jest indywidualnie.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zapisania dziecka na zajęcia dodatkowe bez konieczności podania przyczyny i jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Prowadzącego lub Szkoły tańca Dance Class.

  Bezpieczeństwo:

  1. Deklarując  zgodę  przystąpienia  dziecka  do  zajęć  ruchowych opiekun prawny jest świadomy ryzyka kontuzji występującego przy każdej zwiększonej aktywności ruchowej, dziecko musi być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym we własnym zakresie.
  2. Za bezpieczeństwo dziecka podczas zajęć odpowiada instruktor Prowadzący.
  3. Wypełnienie  i  podpisanie  Karty  Zgłoszenia  Dziecka  jest równoznaczne  z  brakiem  przeciwwskazań  do  udziału  dziecka w zajęciach sportowych/ruchowych/tanecznych.
  4. Podczas zajęć ćwiczący powinien bezwzględnie stosować się do zaleceń instrukcji Prowadzącego, osoby niestosujące się do zaleceń i instrukcji lub zakłócające porządek zajęć mogą na polecenie osoby prowadzącej  przerwać  zajęcia  bez  możliwości  kontynuowania aktualnie trwających zajęć.
  5. W przypadku ćwiczącego notorycznie zakłócającego porządek zajęć lub  stwarzającego  zagrożenie  bezpieczeństwa  dla  siebie  lub pozostałych ćwiczących, Prowadzący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego  wypisania  dziecka  z  zajęć  bez  zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
  6. Prowadzący nie odpowiada za rzeczy zagubione lub zniszczone w szatni lub sali zajęciowej.

   Opłaty:

   1. Koszt zajęć uzgodniony jest z Dyrekcją placówki na początku sezonu tak jak przed 1 września danego roku i przekazany do informacji poprzez ulotki, plakaty i informatory.
   2. Koszt zajęć może ulec zmianie w trakcie trwania sezonu (1 września- 30 czerwca) z wcześniejszym   minimum miesięcznym powiadomieniem opiekunów prawnych.
   3. Płatności za zajęcia opiekun prawny dokonuje przelewem na wskazane konto bankowe najpóźniej do 10 dnia bieżącego miesiąca (tzw.  Płatność  z  góry)  tytułem  „IMIĘ  I  NAZWISKO  DZIECKA, PRZEDSZKOLE/ MIASTO” np. KAROL NOWAK, Przed: SŁONECZKO nr.22/WARSZAWA
   4. W przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanym terminie, dziecko zostanie wykreślone z listy ćwiczących.
   5. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy z powodu nieobecności dziecka podczas zajęć z wyjątkiem:
     • Można  ubiegać  się  o  umorzenie  opłaty  wynikającej  ze wcześniejszego  zgłoszenia  nieobecności  dziecka  na  zajęciach obejmującego 4 zajęcia w danym miesiącu (np. Opiekun prawny zgłasza u wychowawcy, że jego dziecko nie będzie uczestniczyło na zajęciach w miesiącu Grudzień z powodu nieobecności, choroby, lub innej dolegliwości).
     • W przypadku braku możliwości powiadomienia z uprzedzeniem należy poinformować w najszybszym możliwym czasie wychowawcę o nieobecności dziecka do końca miesiąca. (Pod warunkiem, że dziecko nie brało udziału w żadnych zajęciach).

    Dane do Przelewu:

    Szkoła Tańca Dance Class Maciej Bednarski 97-505 Blok Dobryszyce ul. Dobryszycka 20

    PKO Bank Polski 44 1020 3958 0000 9202 0217 6287

    • Zajęcia  niezrealizowane  z  powodu  nieobecności  Instruktora muszą być odpracowane w późniejszym terminie, po ustaleniu terminu  z  Dyrektorem  placówki  lub  Wychowawcą  grupy.
    • W przypadku braku możliwości odpracowania zajęć rodzice otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane zajęcia w formie obniżenia  stawki  za  dane  zajęcia  we  wskazanym  miesiącu. Zastrzega się, że zajęcia odpracowane zostać mogą w dowolnym terminie do czasu zakończenia trwania zajęć (do końca czerwca).
    • Zajęcia,  które  nie  odbyły  się  z  przyczyn  niezależnych  od Prowadzącego (np. zamknięcie placówki/ przedszkola, dni wolne od pracy,  wycieczka  przedszkolna)  nie  podlegają  odpracowaniu.